O nas

Statut Koła Warszawskiego

STOWARZYSZENIE

„KOŁO WARSZAWSKIE PSYCHOANALIZY

NEW LACANIAN SCHOOL”

STATUT

PREAMBUŁA

Zgodnie z art. 2 pkt. d Statutu New Lacanian School (w skrócie NLS) stowarzyszenia nie nastawionego na zysk założonego w Paryżu w 2003 r. Stowarzyszenie „Koło Warszawskie Psychoanalizy New Lacanian School” jest stowarzyszeniem nie nastawionym na zysk i działającym w ramach jedności administracyjnej tej Szkoły.

Zarządzanie Stowarzyszeniem „Koło Warszawskie Psychoanalizy New Lacanian School” będzie lokalne i autonomiczne. Aby stać się członkiem tego stowarzyszenia należy po zdobyciu rekomendacji Zarządu „Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School” uzyskać akceptację Komitetu Wykonawczego NLS. Członkowie „Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School” zobowiązują się używać nazwy Stowarzyszenia jedynie we właściwy sposób, nie negować jego renomy oraz podtrzymywać życzliwe relacje i współpracę pomiędzy sobą oraz wobec innych kolegów z NLS oraz innych Szkół zrzeszonych w Światowym Stowarzyszeniu Psychoanalizy (Association Mondiale de Psychanalyse; w skrócie AMP).

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Koło Warszawskie Psychoanalizy New Lacanian School”, zwane w dalszej części Statutu „Kołem Warszawskim Psychoanalizy”, jest niezależne politycznie i wyznaniowo i ma charakter naukowy.

§ 2

Terenem działalności „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą władz w Warszawie. Czas trwania „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” jest nieograniczony.

§ 3

„Koło Warszawskie Psychoanalizy” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

W oparciu o art. 5. Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” „Koło Warszawskie Psychoanalizy” ustanawia się jako Stowarzyszenie Międzynarodowe, ponieważ jest organizacją członkowską NLS działającą zgodnie z tym, co jest zawarte w Preambule oraz w art.2 pkt.d Statutu NLS.

§ 5

„Koło Warszawskie Psychoanalizy” może być członkiem międzynarodowej organizacji o podobnych celach.

§ 6

„Koło Warszawskie Psychoanalizy” używa oznak i pieczęci o nazwie „Koło Warszawskie Psychoanalizy New Lacanian School” zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

„Koło Warszawskie Psychoanalizy” opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 8

Celem „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” jest:

1. rozpowszechnianie w Warszawie i szerzej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wiedzy psychoanalitycznej;

2. studiowanie psychoanalizy zgodnie z zasadami i celami NLS;

3. kształcenie członków „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” według zasad etyki psychoanalizy;

4. sprzyjanie wymianie doświadczeń z innymi członkami NLS;

5. współpraca ze stowarzyszeniami i grupami, o podobnych celach działania, w Polsce i zagranicą, odwołującymi się do NLS.

§ 9

Swoje cele „Koło Warszawskie Psychoanalizy” realizuje poprzez:

1. powoływanie grup roboczych, tzw. „karteli”;

2. tworzenie biblioteki;

3. organizowanie konferencji, seminariów, spotkań, dni naukowych;

4. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresach określonych w paragrafie 10;

5. wydawanie własnych publikacji i opracowań do użytku wewnętrznego;

6. inne rodzaje działalności niezbędne dla realizacji celów „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”.

§ 10

 „Koło Warszawskie Psychoanalizy” prowadzi działalność gospodarczą tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i cały dochód z prowadzonej działalności przeznacza się na cele statutowe.

„Koło Warszawskie Psychoanalizy” prowadzi działalność gospodarczą w następujących zakresach, określonych w Dz. U. z 1997 r. nr 128, poz.829:

1.działalność wydawnicza:

a) wydawanie książek, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,

b) wydawanie nagrań dźwiękowych,

c) reprodukcja zapisanych nośników informacji,

d) pozostała działalność wydawnicza,

2.handel hurtowy: pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,

3. handel detaliczny: pozostała sprzedaż detaliczna, poza siecią sklepową,

4. edukacja: pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

ROZDZIAŁ III

Członkowie; ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkiem „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP, który złoży podanie do Zarządu „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” i spełnia warunki określone w punktach 2 i 3.

2. Prośba zostanie rozpatrzona przez Zarząd „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”, który przedstawi swoją opinię Komitetowi Wykonawczemu NLS.

3. Zarząd „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” zdecyduje o przyjęciu członka po uzyskaniu akceptacji Komitetu Wykonawczego NLS.

§ 12

Członek zwyczajny „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” ma prawo do: 1. czynnego i biernego wyboru do władz „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”; 2. udziału we wszystkich formach działalności „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”; 3. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu;

4. przedstawiania własnych postulatów i propozycji dotyczących działalności „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”.

§ 13

Prawa, o których mowa w § 12, mogą być zawieszane przez Zarząd w następstwie niepłacenia składek członkowskich przez 18 miesięcy, po uprzednim dwukrotnym upomnieniu przez Zarząd.

§ 14

Członek „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”, jest zobowiązany do:

1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”;

2. czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”;

3. regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 15

Członkostwo w „Kole Warszawskim Psychoanalizy” ustaje na skutek:

1. utraty praw członka NLS;

2. dobrowolnego wystąpienia z „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” na podstawie deklaracji pisemnej przedstawionej Zarządowi „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”;

3. wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” lub działania na szkodę Koła;

4. wykluczenia uchwałą Zarządu wskutek niepłacenia składek członkowskich przez 24 miesięcy, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień;

5. zgonu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Koła

§ 16

1. Władzami „Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School” są: 1) Walne Zgromadzenie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wybieralnych władz Koła trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 17

 1. Najwyższą władzą „Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School” jest Walne Zgromadzenie.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”;

2) wybór władz „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”: Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej  „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”;

4) przeprowadzenie przewidzianych Statutem głosowań;

5) prowadzenie dyskusji nad kwestiami wniesionymi do porządku obrad; rozliczanie i zatwierdzanie bilansu finansowego z działalności Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej;

6) ustalanie wysokości składki członkowskiej;

7) zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 8) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz możliwości udziału w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej Zarząd „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad, określając dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Walne Zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz do roku.

5. Protokół z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia pozostaje do wglądu członków „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” w siedzibie Koła. Protokół ten będzie odczytany podczas następnego Walnego Zgromadzenia jako pierwszy punkt porządku obrad.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej jednego z członków Zarządu; w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy liczby członków, w drugim terminie bez względu na liczbę obecności.

 7. Posiedzenia i głosowania Walnego Zgromadzenia odbywają się przy osobistym udziale członków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zarząd organizuje warunki posiedzenia zapewniające co najmniej:

a) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Walnego Zgromadzenia może wypowiadać się w toku obrad;

c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

 8. Pełnomocnictwa do reprezentowania członka „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” podczas Walnego Zgromadzenia udziela się w formie pisemnej wyłącznie członkowi „Koła Warszawskiego Psychoanalizy”, który posiada czynne prawo wyborcze.

§ 18

1. Wobec zaistnienia szczególnych okoliczności przewidziane jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

1. „Kołem Warszawskim Psychoanalizy” kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik.

2. Zarząd „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” jest wybierany przez Walne Zgromadzenie.

3. Do kompetencji Zarządu „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” należy: 1) reprezentowanie Koła i działanie w jego imieniu;

2) kierowanie działalnością Koła zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminów i uchwałami Walnego Zgromadzenia;

3) składanie sprawozdania ze swojej działalności na wniosek Walnego Zgromadzenia lub Prezesa NLS.

4. Uchwały Zarządu „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” podejmowane są zgodnie z głównymi kierunkami obranymi przez Walne Zgromadzenie przy obecności wszystkich członków Zarządu, a głos Prezesa jest głosem rozstrzygającym. Gwarantem ważności pism i dokumentów jest złożenie podpisów przez Prezesa i Sekretarza. lub Prezesa i Skarbnika.

5. Posiedzenia Zarządu „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej, niż raz na cztery miesiące.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” wybierana jest przez Walne Zgromadzenie.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków Koła.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie raz w roku kontroli działalności Zarządu Koła;

2) występowanie z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli;

3) zgłaszanie wniosku w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.

§ 21

W razie zmniejszenia się składu władz Koła Warszawskiego Psychoanalizy wymienionych w §16 pkt. 2,3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu, w przeciwnym razie konieczny jest wybór nowego składu organu przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Koła Warszawskiego Psychoanalizy

§ 22

Majątek „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” stanowią:

1) składki członkowskie;

2) dotacje, zapisy i darowizny;

3) wpływy z działalności statutowej.

§ 23

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i Sekretarza lub Prezesa i Skarbnika.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Koła Warszawskiego Psychoanalizy

§ 24

Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 25

Uchwałę o rozwiązaniu „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” podejmuje Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 26

W przypadku rozwiązania „Koła Warszawskiego Psychoanalizy” jego majątek może być przekazany dla jednego lub kilku Stowarzyszeń nie nastawionych na zysk, w Polsce.

Warszawa, 21.02.2021